dk  no  en  
sv en dk no

Incitamentprogram

Ledande befattningshavare/styrelse

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgick arvode enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgick ej för kommittéarbete. Medarbetarrepresentanter erhöll ej styrelsearvode.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgjordes av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Principer för lön och incitamentsystem för VD och ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 2015. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör bolagets ledning. Under 2015 bestod koncernledningen av VD, CFO, affärsområdescheferna, affärsutvecklingschefen samt kommunikationschefen fram till 30 september. Från 1 oktober består ledningsgruppen av fem personer, vilka presenteras under om Prevas/koncernledning.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören baserades den rörliga delen för 2015 på Prevaskoncernens rörelseresultat. Ersättningen var maximerad till 50 procent av grundlönen.     

För andra ledande befattningshavare var den rörliga ersättningen maximerad till mellan 16,6-25 procent av
grundlönen beroende på befattning och baserades för 2015 på koncerngemensamma mål.

För VD gällde uppsägningstid 6 månader från VD:s sida och 12 månader för bolaget.

Övriga ledande befattningshavare i moderbolaget och koncernen hade anställningsvillkor enligt kollektivavtalet och att uppsägningstiden inte översteg 12 månader. Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner enligt marknadsmässiga villkor motsvarande ITP-planen. Pensionsålder för VD samt övriga ledande befattningshavare är 65 år.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008

Produktinloggning