dk  no  en  

sv en dk no
Budget och lönsamhetskontroll

Budget och lönsamhetskontroll

I dagens driftsmiljöer, med hård konkurrens och kostnadsbegränsningar, är det viktigare än någonsin att effektivt kunna planera och övervaka driftsättning och prestanda för produktionsresurser.

Avkastning från investering – avkastning från produktionsresurs – 3-5 års tidsrymd

Varje investeringskalkyl innehåller antaganden om kostnader för att hålla resurser i drift. Dessa kostnader bör ingå i drifts- och underhållsbudgeten och även noga följas upp. Alla viktiga avvikelser bör analyseras och åtgärder vidtas. Information om investeringens prestanda och avkastning är också viktig som underlag för framtida investeringsbeslut.

De data som behövs för att övervaka och analysera en resurs prestanda ska definieras och läggas till de data som rapporteras tillbaka i den dagliga drifts- och underhållsprocessen. Vissa data, t.ex. energiförbrukning, måste loggas i realtid från automations- eller MES-programvarusystemet. Andra data kan anges manuellt från inspektionsarbetsorder. När datainsamlingen spänns upp är det mycket viktigt att informationsstrukturen stäms av mot anläggningsstrukturen. Kopplingen till anläggningsstrukturen och insamlingen av alla resursrelaterade data och kostnader/förluster/problem gör underhåll (EAM) IT-lösningen till det naturliga systemet för insamling av resursrelaterade data. Produktions- och kvalitetsrelaterad analys som TAK/OEE måste ingå i resursinformationsdatabasen för att göra det möjligt att särskilja sådan analys från produkten, produktionsprocessen och driftsprocesser som logistik och orderrelaterade orsaker till produktionsstopp.

Underhållsbudgetering – ett års tidsrymd

Budgetering för underhåll börjar med en preliminär uppsättning planer för förebyggande underhåll, som matas in i underhållssystemet. De baseras vanligtvis på leverantörernas rekommendationer eller på företagets egna erfarenheter. Dessa preliminära planer är ofta knutna till av leverantörerna utfärdade garantier och måste därför tillämpas. Till dessa planer läggs sedan en uppskattning av det underhållsarbete som kommer att uppstå samt kostnader för detta. Uppskattningen härleds från förra årets resultat eller från tidigare erfarenhet. I en Prevas Infor EAM-lösning kan den summerade arbetsbelastningen över året visas per område och planerna kan optimeras för en jämn arbetsbelastning med ”dra och släpp”. Beslut kan fattas om att lägga ut projekt eller aktiviteter på entreprenad och underhållsaktiviteter samordnas med andra ombyggnadsprojekt. Under processen blir det också tydligt om underhållet låter sig planeras i förväg eller om resursbrister gör sådan framförhållning svår eller omöjlig.

I anslutning till den årliga budgetprocessen uppdateras informationen och varje underhållsplan analyseras. Med start av planerna för de viktigaste ”A-resurserna” och de tillgångar som har orsakat flest utryckningar och de högsta kostnaderna under året. Om ett antal kontroller eller förebyggande arbete har utförts utan att något problem hittats, justeras planen. Prevas Infor EAM-lösningen har alla de verktyg som behövs för att denna process ska bli både enkel och snabb. Det går t.o.m. att konfigurera Infor EAM-lösningen så att underhållsplanen justeras automatiskt enligt rapporterade resultat från tidigare inspektioner.

Den reviderade budgeten bör kontrolleras mot ursprungliga investeringsdata åtminstone en gång om året. Detta för att kontrollera om investeringsplanen följs eller om åtgärder som ombyggnader eller ersättning av system eller komponenter är försvarliga. Dessa data är också värdefulla vid framtida förhandlingar med företagets leverantörer.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning