language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Incitamentprogram

Ledande befattningshavare/styrelse

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgick arvode enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgick ej för kommittéarbete. Medarbetarrepresentanter erhöll ej styrelsearvode.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare utgjordes av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Principer för lön och incitamentsystem för VD och ledande befattningshavare fastställdes av årsstämman 2017. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör bolagets ledning. Under 2017 bestod koncernledningen 4 personer, VD, CFO, COO samt kommunikations- & informationschefen, vilka presenteras under om Prevas/koncernledning.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören baserades den rörliga delen för 2017 på Prevaskoncernens rörelseresultat. Ersättningen var maximerad till 50 procent av grundlönen. För 2017 har ingen bonus utgått.

För andra ledande befattningshavare var den rörliga ersättningen maximerad till mellan 16,6-25 procent av
grundlönen beroende på befattning och baserades för 2017 på koncerngemensamma mål.

För VD gällde uppsägningstid 6 månader från VD:s sida och 12 månader för bolaget.

Övriga ledande befattningshavare i moderbolaget och koncernen hade anställningsvillkor enligt kollektivavtalet och att uppsägningstiden inte översteg 12 månader. Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare har rätt till pensionsförmåner enligt marknadsmässiga villkor. Pensionsålder för VD samt övriga ledande befattningshavare är 65 år.